Användarvillkoren

Genom att ansluta dig till tjänsten Sök Xpertti samtycker du till att de uppgifter som du registrerar hanteras i syfte att kunna administrera den tjänst som Sök Xpertti tillhandahåller vad gäller förmedling av kontakter mellan journalister och informatörer.

I personuppgiftslagen (523/1999) finns bestämmelser om behandling av personuppgifter. Sök Xpertti (PB 131, 00531 Helsingfors, tfn 0295 335 000, etsi.xpertti@aka.fi) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i tjänsten.

Du har enligt 28 § personuppgiftslagen rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan som inlämnats till Finlands Akademi, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 29 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.