Institutet för de inhemska språken är ett ämbetsverk som lyder under undervisnings- och kulturministeriet.

Till institutets uppgifter hör språkvård av finska och svenska språken, namnvård, rådgivning och ordboksarbete samt forskning med anknytning till språkvård och ordboksarbete. I anslutning till institutet finns språknämnder för finska språket, svenska språket och samiska språket samt språknämnder för teckenspråk och för romani. Vi ger ut tidskrifterna Kielikello och Språkbruk.

Vårt språkliga arkiv utgör en nationellt betydelsefull forskningsinfrastruktur. Vår strävan är att erbjuda så mycket som möjligt av materialet på nätet.

Adress:

Hagnäskajen 6, 00530 Helsingfors

Telefon:

0295333200

Myndighetschef (Rektor/VD/GD):

Direktör Ulla-Maija Forsberg

URL:

https://www.sprakinstitutet.fi/sv

Presskontakt

Namn:

Jamima Löfström

Telefon:

0295333276

Mobil: